Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Usnesení ZO ze 17.zasedání dne 19.07.2017

Usnesení ZO z 17. zasedání ze dne 19.07.2017 ve formátu PDF ZDE

 

Usnesení z 17. Zasedání Zastupitelstva obce Stráž nad Ohří

konaného dne 19.7.2017

 

Usnesení č.397/17

Zastupitelstvo obce schvaluje určené ověřovatele zápisu

1.  Alena Chvostová                                         2. Ivan Tutsch

Usnesení č.398/17

Zastupitelstvo obce Stráž nad Ohří schvaluje program Zastupitelstva obce s pořadovým číslem 17/17, konaného dne 19.7.2017

Program:

  1. Zahájení, určení ověřovatelů, schválení programu
  2. Kontrola usnesení z 16. Zasedání ZO ze dne 10.5.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  3. Veřejnoprávní smlouvy
  4. Rozpočtová opatření  a jiné finanční záležitosti obce
  5. Majetkoprávní záležitosti a žádosti občanů
  6.  Diskuze
  7. Závěr

                              

Usnesení č.399/17

Zastupitelstvo obce Stráž nad Ohří schvaluje bez námitek usnesení z 16.zasedání zastupitelstva obce ze dne 10.5.2017.

Usnesení č.400/17

Zastupitelstvo obce schvaluje  prodej části pozemkové parcely číslo 47/6 o výměře 26 m2 (dle geometrické plánu) v k.ú. Smilov nad Ohří paní Renatě Kounovské.

Usnesení č.401/17

Zastupitelstvo obce schvaluje  propachtovat část pozemkové parcely číslo 369/2 o výměře cca 4200 m2 v k.ú. Srní u Boče paní Petře Vrané.

Usnesení č.402/17

Zastupitelstvo obce schvaluje  propachtovat pozemkové parcely číslo 253/1 o výměře 969 m2 a 466/1 o výměře 680 m2 v k.ú. Malý Hrzín manželům Pastuchovým  za podmínky, že pachtýř  nebude z těchto pozemků odstraňovat  dřeviny.

Usnesení č.403/17

 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemkové parcely číslo 698/4 o výměře 82 m2 v k.ú. Osvinov, oddělené z pozemkové parcely číslo 698 dle geometrického plánu číslo 145-19/2017 paní Petře Šindelářové.

Usnesení č.404/17

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy ev.č. KK01350/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 150.000,- Kč na opravu komunikace ke hřišti.

Usnesení č.405/17

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 65.309,- Kč na likvidaci invazních rostlin.

Usnesení č.406/17

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši  480.000,- Kč na realizaci projektu „Cyklostezka Ohře – Kamenec  II. Etapa.

Usnesení č.407/17

Zastupitelstvo obce bere na vědomí  rozpočtové opatření číslo 4, 5, 6 a 7 pro rok 2017.

Usnesení č.408/17

Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu se zákonem č.250/2000 Sb. rozpočtové opatření  číslo 8 pro rok 2017.

Usnesení č.409/17

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy s firmou Asekol a.s., Praha 4 na odkoupení jednoho kusu unifikovaného, uzamykatelného přístřešku určeného k odevzdání použitých vyřazených elektrozařízení za cenu 25.000,- Kč bez DPH.

Usnesení č.410/17

Zastupitelstvo obce schvaluje“Dohodu o změně hranic obcí“ uzavřená mezi obcí Stráž nad Ohří a obcí  Perštejn , kdy pozemková parcela číslo 327 v k.ú. Vykmanov u Měděnce obce Perštejn se stane na základě této dohody součástí  k.ú. Osvinov obce Stráž nad Ohří a pozemkové parcely číslo 467 a 468 v k.ú. Malý Hrzín obce Stráž nad Ohří se stanou na základě této dohody součástí k.ú. Ondřejov u Perštejna obce Perštejn.

Usnesení č.411/17

Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazovací protokol číslo 1/17.

Usnesení č.412/17

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce vyžádat zprávu od SPÚ ( pobočka Loket) k oltáři Panny Marie Bolestné

 

Usnesení č.413/17

Zastupitelstvo obce bere na vědomí  vysvětlení ředitelky MŠ Stráž nad Ohří k uzavření  školky v době letních prázdnin.

Usnesení č.414/17

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 64/2017 s EKOLES-Projekt s.r.o.  na zpracování lesního hospodářského plánu s platností od 1.1.2019 do 31.12.2028 pro lesní majetek obce Stráž nad Ohří. Jednotková cena  za  zpracování   je  450,- Kč bez DPH.

Usnesení č.415/17

Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost pana Jiřího Tichého o propachtování pozemkových parcel číslo 15/1 o výměře 54 m2 a 438/2 o výměře 303 m2 v k.ú. Peklo.

Usnesení č.416/17

Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru propachtovat pozemkovou parcelu číslo 15/1 o výměře 54 m2 a pozemkovou parcelu číslo 438/2 o výměře 303 m2 v k.ú. Peklo.

Usnesení č.417/17

Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost paní Heleny Marvanové o propachtování pozemkových parcel číslo 883/13 o výměře 147 m2 a číslo 947/2 o výměře 211 m2 v k.ú. Srní u Boče.

Usnesení č.418/17

Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru propachtovat pozemkové parcely číslo 883/13 o výměře 147 m2 a číslo 947/2 o výměře 211 m2 v k.ú. Srní u Boče.

Usnesení č.419/17

Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o prominutí dluhu paní Š.T. , navrhuje a souhlasí s pozastavením  splátkového kalendáře na  12 měsíců.

Usnesení č.420/17

Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o přidělení obecního bytu  sl. Michaly Černé a schvaluje zařazení do pořadníku na byty obce.

Usnesení č.421/17

Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením VZMR Oprava komunikace ke  sportovnímu areálu kdy hodnotícím kritériem je cena projektu .  Jako max. cenu zakázky  udává částku 1 150 000,- bez DPH

Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek bude složena  dle  směrnice obce Stráž nad Ohří ze starosty obce, místostarostky obce a  dalších  nejméně 3 členů ZO. Informace o  místu a  termínu otevírání obálek  bude  rozeslána  všem členům ZO.

Usnesení č.422/17

Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením VZMR cyklostezka Kamenec 2.část. kdy hodnotícím kritériem je cena projektu .  Jako max. cenu zakázky  udává částku 1 350 000,- bez DPH

 

Ve Stráži nad Ohří, dne 19.07.2017

 

  

 

 

                                                                                                                     

Vyvěšeno: 27. 7. 2017

Datum sejmutí: 14. 8. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět