Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Územní  plán  Stráž  nad Ohří  -  upravený návrh, u nějž bylo zahájeno řízení o Územním plánu Stráž nad Ohří, konání veřejného projednání dne 26. 11. 2020 v 15.oo hodin na městském úřadě Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 v zastupitelském sálu. Platný Územní plán obce Stráž nad Ohří je k nahlédnutí na OÚ Stráž nad Ohří a je vyhotoven pouze pro část obce Stráž nad Ohří (není digitalizován).

 

Textová část

Textová část ÚP Stráž nad Ohří

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond

 

Grafická část

1.Výkres základního členění území

2. Hlavní výkres

3. Výkres veřejně prospěšných staveb

4. Výkres koncepce uspořádání krajiny

5. Výkres koncepce veřejné infrastruktury

Koordinační výkres

Legenda k detailům koordinačního výkresů

Širší vztahy

Výkres předpokládaných záborů

A1 Krajina ÚSES

A2 Krajina, struktura krajiny, ochrana

Dopravní řešení

Vodní hospodářství, zásobování vodou

Vodní hospodářství odkanalizování

Zásobování energiemi, elektrorozvody

Zásobování energiemi, plyn

Stráž nad Ohří

Boč, Srní, Korunní

Smilov, Kamenec, Malý Hrzín