Stráž nad Ohří - Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

Nastavení velikosti písma
+

Řád veřejného pohřebiště Obce Stráž nad Ohří

Obec Stráž nad Ohří
 

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

Čl. 1.

Základní ustanovení
 

1)      Řád veřejného pohřebiště (dále jen řád) upravuje provoz veřejného pohřebiště (dále jen pohřebiště) v obci Stráž nad Ohří na pozemkové parcele č. 126/5 v k. ú.  Stráž nad Ohří a v části obce Boč na pozemkové parcele č. 2 v k. ú. Boč v souladu s platnými předpisy, se zásadami piety a se zásadami zajištění veřejného pořádku.

Provozovatelem pohřebiště je Obec Stráž nad Ohří (dále jen provozovatel).
 

2)      Řád je závazný pro návštěvníky pohřebiště a osoby provádějící zde údržbové práce nebo účastníky pohřbu, pro nájemce jednotlivých míst na pohřebišti, subjekty zabezpečující pohřební služby, pro obstaravatele pohřebních úkonů a objednatele služeb.
 

3)      Základní pojmy pohřebnictví jsou definovány v příslušných právních předpisech (§ 2, zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů)

Čl. 2.

Úkoly provozovatele pohřebiště
 

1)      Provozovatel nezajišťuje výkopové práce související s pohřbením a exhumací, pohřbívání, provádění exhumací, ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků. Provozovatel zajišťuje správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací, zejména pečuje o vnější vzhled pohřebiště, nepronajatá hrobová místa na pohřebišti, výsadbu zeleně, čistotu, úpravu cest, údržbu oplocení, hygienických a ostatních účelových zařízení, technickou vybavenost pohřebiště.
 

2)      Provozovatel uzavírá smlouvy o nájmu hrobového místa na pohřebišti a vede evidenci související s provozováním pohřebiště.

Čl. 3.

Provoz pohřebiště
 

1)      Pohřebiště je přístupné veřejnosti v kalendářním roce, a to denně po celý rok od 8.00 do 20.00 hodin
 

2)      Návštěvníci pohřebiště a osoby, které zde provádějí práce, jsou povinni se chovat způsobem odpovídajícím pietě místa. Zejména není dovoleno dělat hluk, požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky, odkládat odpadky a jiné věci mimo místa k tomu určená, vodit nebo vpouštět psy a jiná zvířata. V celém objektu pohřebiště se zakazuje jízda na kole.

3)      Provozovatel může přístup pohřebiště nebo jeho části dočasně zakázat, např. v době provádění terénních úprav, exhumací a za sněhu či náledí, pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků pohřebiště. Provozovatel dále umožní přístup na pohřebiště nebo jeho části v době jejich zpřístupnění veřejnosti dle odstavce 1 a zajistí volný průchod pohřebnímu průvodu.
 

4)      Motorová a jiná vozidla s výjimkou vozíků invalidních občanů mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde jen se souhlasem provozovatele.
 

5)      Provozovatel je oprávněn odstraňovat netrvanlivé ozdoby (např. kytice, věnce), pokud ruší po uvadnutí estetický vzhled pohřebiště. Na pohřebiště nelze bez předchozího písemného souhlasu provozovatele umisťovat velké předměty.
 

6)      Světla a svíčky na pohřebišti lze rozsvěcovat tak, aby nevzniklo nebezpečí požáru.
 

7)      Cesty na pohřebišti a uličky mezi hroby nelze užívat k jiným účelům, než pro které byly zřízeny, a nelze omezovat jejich průchodnost. Rovněž nelze bez souhlasu provozovatele zřizovat lavičky nebo odkládací a úschovné prostory v okolí hrobů nebo v prázdných okýnkách kolumbária.
 

Čl. 4.

Užívání hrobového místa
 

1)      Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa v podobě hrobu, hrobky nebo uložení urny, mezi provozovatelem jako pronajímatelem a nájemcem (dále jen smlouva) za nájemné ve výši stanoveném smlouvou. Provozovatel uzavře smlouvu tak, že:

a)      v případě pronájmu hrobového místa v podobě hrobu nebo hrobky, pronajme hrobové místo na dobu 15 let (hřbitov Stráž nad Ohří) a na 20 let (hřbitov Boč), což je tlecí doba pro nezpopelněné lidské ostatky stanovená provozovatelem pro jednotlivá pohřebiště na základě výsledků hydrogeologického průzkumu a vyžádaného stanoviska Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje.
 

b)      v případě pronájmu hrobového místa pro uložení urny pronajme hrobové místo na dobu stanovenou ve smlouvě.
 

2)      Před uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena, je nájemce oprávněn podat návrh na prodloužení smlouvy, kterému je provozovatel hrobového místa povinen vyhovět, vyjma případů kdy:

a)      nájemce neplní povinnosti stanovené v odstavci 3) tohoto článku vyhlášky.

b)      nájemce neuhradil dlužné nájemné nebo úhrady za služby spojené s nájmem dle odstavce 4) tohoto článku vyhlášky do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu provozovatel písemně vyzval, nebo

c)       je-li pohřebiště rušeno ve veřejném zájmu na základě rozhodnutí územně příslušného Krajského úřadu.
 

3)      Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa v rozsahu stanoveném smlouvou a oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré údaje potřebné pro vedení evidence pohřebiště, případně jejich změny.
 

4)      Provozovatel poskytuje spolu s nájmem hrobového místa tyto následující služby:

a)      užitkovou vodu (hřbitov Stráž nad Ohří)

b)      odvoz a likvidace odpadu.

c)       údržba veřejné zeleně a příjezdových cest, za které je nájemce povinen platit úhrady ve výši stanovené smlouvou.
 

5)      V případě nájmu hrobového místa

a)      v podobě hrobu je nájemce povinen užít rakev dřevěnou, celodubovou nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka.

b)      v podobě hrobky je nájemce povinen užít rakev kovovou s nepropustným dnem.
 

6)      Vlastníkem trvalých porostů na hrobových místech je obec.
 

7)      Je-li nájemcem fyzická osoba, přechází nájemné na její dědice. Je-li nájemcem právnická osoba, přechází nájem na jejího právního zástupce. Dědic nebo právní zástupce nájemce je povinen sdělit provozovateli pohřebiště nové údaje potřebné pro vedení evidence pohřebiště.
 

Čl. 5.

Zánik nájmu hrobového místa
 

1)      Nájem hrobového místa zaniká:

a)      uplyne-li doba, na kterou byla smlouva uzavřena a pokud nebylo sjednáno prodloužení této smlouvy dle čl. 4., odst. 2) této vyhlášky.

b)      odstoupením od smlouvy provozovatelem za podmínek stanovených § 25 odst. 7 zákona č. 256/2001 Sb. O pohřebnictví a o změně některých zákonů.

c)       výpovědí jedné ze smluvních stran nájemní smlouvy a uplynutím výpovědní lhůty v délce 6 měsíců, u hrobů až po uplynutí tlecí doby.

d)      dohodou smluvních stran nájemní smlouvy.
 
 

Čl. 6.

Příslušenství hrobového místa
 

1)      Hrobové místo v podobě hrobu nebo hrobky, může tvořit náhrobek, pomník trvalé ozdoby na pohřebišti.
 

2)      S příslušenstvím hrobového místa na pohřebišti je oprávněn disponovat pouze jeho vlastník, kterým je nájemce hrobového místa
 

3)      Dojde-li k zániku nájmu hrobového místa, je nájemce povinen odstranit příslušenství hrobového místa, pokud se s novým nájemcem hrobového místa nedohodl jinak. Vlastník je povinen odstranit hrobové příslušenství do 6 týdnů od doručení výzvy provozovatele. Nepřihlásí-li se přes doručení výzvy nebo jeho pobyt není znám, je provozovatel oprávněn s hrobovým příslušenstvím naložit po uplynutí lhůty 1 roku jako s věcí opuštěnou.
 

4)      Pokud hrobové příslušenství ohrožuje bezpečnost provozu pohřebiště a neuplyne-li doba, na kterou bylo hrobové místo pronajato, je provozovatel oprávněn postupovat obdobně podle odstavce 3), pokud nájemce ve lhůtě stanovené provozovatelem neprovede potřebnou úpravu. K zániku nájmu hrobového místa na pohřebišti tím nedochází.
 

Čl. 7.

Zřizování a úpravy pronajatých hrobových míst na pohřebišti
 

1)      Při zřizování a úpravě hrobového místa na pohřebišti je nájemce povinen se řídit podmínkami stanovenými provozovatelem, zejména pokud jde o povahu úpravy, rozměr a tvar výzdoby a druh užitého materiálu.

2)      Pro zřizování hrobových míst na pohřebišti v podobě hrobů či hrobek a jejich úpravy platí tyto zásady:

a)      Jejich hloubka musí být u dospělých osob a dětí od 10 let nejméně 1,5 m, u dětí mladších 10 let nejméně 1,2 m.

b)      Dno hrobu musí ležet nejméně 0,5 m nad hladinou podzemní vody.

c)       Boční vzdálenost mezi jednotlivými hroby musí činit nejméně 0,3 m.

d)      Rakev s lidskými ostatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou zeminou ve výši minimálně 1,2 m.

e)      Další zásady stanovené příslušnými právními předpisy.
 

3)      Vybudování stavby lze odstranit jen s předchozím písemným souhlasem provozovatele.
 

4)      Stromy a keře lze na nepropůjčených místech vysazovat a odstraňovat jen na základě písemného souhlasu provozovatele. Provozovatel je může odstranit jestliže narušují provoz pohřebiště nebo péči o pohřebiště a hrobová místa. Přitom respektuje ustanovení předpisů upravujících ochranu veřejné zeleně.
 

Čl. 8.

Účinnost
 

1)      Tento předpis schválilo zastupitelstvo Obce  Stráž  nad  Ohří usnesením  32/12 ze  dne  23.04.2012.
 
 
 
 
 
 

    Starosta obce
 
 
 
 
 
 

Místostarosta obce
 
 
 
 
 
 

Datum sejmutí: 5. 8. 2020 Zodpovídá: Správce Webu