Stráž nad Ohří - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Závazná pravidla pro přidělování obecních bytů obce Stráž nad Ohří

ZÁVAZNÁ PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ OBECNÍCH BYTŮ OBCE STRÁŽ NAD OHŘÍ

 

Zastupitelstvo obce Stráž nad Ohří vydalo dne 7.3.2016 usnesením č. 192/16 tato Závazná pravidla pro přidělování obecních bytů obce Stráž nad Ohří (dále jen „pravidla“):

 

 

Článek I.

Základní pojmy

 

 1. Za byt se podle těchto pravidel považuje místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení, mohou k tomuto účelu sloužit jako samostatné bytové jednotky a nacházejí se v domech ve výlučném vlastnictví obce Stráž nad Ohří (dále jen „obec“).
 2. Za seznam žadatelů o byt se pro účely této směrnice považuje seznam sestavený z podaných a zaevidovaných žádostí o byt.
 3. Pronajímatelem se pro účely této směrnice považuje obec a nájemcem se pro účel této směrnice považuje osoba(y), které(ým) pronajímatel pronajímá byt.

 

 

Článek II.

Způsoby přidělování bytů

 

 1. Obec přiděluje (postupuje) do nájmu ze svého majetku byty:
 1. výběrem ze seznamu žadatelů,
 2. v obecním zájmu.
 1. Jiným způsobem obec nemůže byt do nájmu přidělit.

 

 

Článek III.

Žádosti o byt přidělovaný podle seznamu žadatelů

 

 1. Žádost o byt přidělovaný podle seznamu žadatelů může podat žadatel starší 18-ti let, který:
 1. je v obci hlášen k trvalému pobytu minimálně jeden rok v době podání žádosti,
 2. není vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytové jednotky, rodinného domu nebo bytového domu nebo nemá nájemní smlouvu k jinému bytu včetně družstevního, a to ani jeho manžel/manželka nebo jeho druh/družka,
 3. nemá  finanční nebo jiné závazky vůči obci po lhůtě splatnosti,
 4. obnovuje (potvrzuje) písemně svou žádost o přidělení obecního bytu každoročně a to vždy do 31. března běžného roku. Při nesplnění této podmínky je žadatel vyloučen ze seznamu žadatelů.
 1. Ve výjimečných a obzvláště tíživých situacích nebo v případě, že se jedná o přidělení bytu v obecním zájmu, může Zastupitelstvo obce Stráž nad Ohří (dále jen „ZO“) rozhodnout o přidělení bytu i žadateli, který nesplňuje podmínky uvedené v Článku III., odst. 1. těchto pravidel.

 

Článek IV.

Žádost o přidělení bytu v obecním zájmu

 

 1. Žádost o přidělení bytu v obecním zájmu podává za žadatele statutární orgán právnické osoby zřízené obcí nebo působící na území obce s podrobným zdůvodněním žádosti. Žádost za žadatele může zastupitelstvu obce předložit i starosta obce.
 2. Ve zdůvodnění žádosti se uvede zejména:
 1. jméno a příjmení žadatele,
 2. právnická osoba, která v zastoupení žadatele žádá o přidělení bytu,
 3. osobní údaje o žadateli a jeho rodině,
 4. stručné zdůvodnění žádosti.
 1. Žádost o přidělení bytu v obecním zájmu bude přijata Zastupitelstvem obce k projednání, když bude budoucím nájemcem osoba, která:
 1. je starší 18-ti let,
 2. není vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytové jednotky, rodinného domu nebo bytového domu nebo nemá nájemní smlouvu k jinému bytu včetně družstevního, a to ani manžel/manželka nebo druh/družka,
 3. nemá  finanční nebo jiné závazky vůči obci po lhůtě splatnosti.

 

 

Článek V.

Evidence žádostí

 

 1. Obec eviduje žádosti o přidělení bytu podle data přijetí žádosti v seznamu žadatelů.
 2. Žadatel při podání žádosti na předtištěném formuláři

http://www.obecstraznadohri.cz/cs/formulare-ke-stazeni,

je povinen vyplnit formulář žádosti pravdivě, jinak jeho žádost bude vyřazena.

 

 

Článek VI.

Seznam žadatelů

 

 1. Seznam žadatelů dle čl. V. se pravidelně doplňuje dle došlých žádostí vzestupnou řadou. Tuto evidenci zpracovává pověřený pracovník obce.
 2. Seznam všech žadatelů je k nahlédnutí na obecním úřadu. Nahlédnutí do seznamu žadatelů bude provedeno pouze na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Článek VII.

Přidělování bytů podle seznamu žadatelů

 

 1. Podle seznamu žadatelů dle čl. VI. provede pověřený pracovník výběr vhodných žadatelů o byt a tento seznam předloží na jednání ZO ke schválení vhodného zájemce.

2.      Byty jsou přidělovány do nájmu nájemní smlouvou. Nikdy však nelze přidělit byt do nájmu, není-li občan v příslušném seznamu žádostí.  V případě, že je žadateli dle seznamu žadatelů nabídnut byt, který odmítne bez závažných důvodů, bude jeho žádost vyřazena s tím, že bude umožněno žadateli podat žádost novou nejdříve 12 měsíců od vyřazení původní žádosti.

 1. Při rozhodování o přidělení bytu by mělo ZO přihlédnout zejména:
 1. k potřebnosti žadatele a jeho rodinných příslušníků pro život obce,
 2. k finanční situaci žadatele a platební schopnosti,
 3. k bezdlužnosti vůči obci Stráž nad Ohří.

 

 

Článek VIII.

Přidělování bytů v obecním zájmu

 

 1. O přidělení bytů v obecním zájmu rozhoduje ZO výlučně podle svého uvážení vázaného pouze těmito pravidly.
 2. O přidělení bytů v obecním zájmu rozhoduje ZO na základě předložených došlých žádostí.
 3. Při rozhodování o nájemnících bytů přidělovaných do nájmu v obecním zájmu musí ZO přihlédnout zejména:
 1. k veřejnému zájmu na bezchybném chodu veřejné správy,
 2. k potřebnosti žadatele a jeho rodinných příslušníků pro život obce,

 

 1. Pomine-li obecní zájem, na základě kterého byl žadateli byt přidělen, je žadatel povinen vrátit byt zpět pronajímateli do 30 kalendářních dnů od prokazatelného okamžiku pominutí obecního zájmu.

 

 

Článek IX.

Ustanovení přechodná a závěrečná

 

 1. Není vyloučen souběh žádostí podle čl. III. – IV., to znamená, že žadatel může při splnění podmínek žádat zároveň o oba způsoby přidělení bytu do nájmu.
 2. Uvedení nepravdivých údajů může mít za následek neplatnost nájemní smlouvy.
 3. Pravdivost a úplnost údajů kontroluje pověřený pracovník OÚ Stráž nad Ohří.
 4. Na přidělení obecního bytu není právní nárok.
 5. Žádosti o byty podané do účinnosti těchto pravidel se považují za příslušné žádosti podle těchto pravidel, pokud splňují uvedené náležitosti těchto pravidel.
 6. Výměnu bytů schvaluje ZO.
 7. Výjimky z ustanovení těchto pravidel uděluje ZO po uvážení všech okolností konkrétního případu.
 8. Tato pravidla nabývají platnosti dnem 08. 03. 2016.

 

 

 

 

 

                                         

                                                                                            Starosta obce

                                                                                         Miloslav Záleský

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodpovídá: Správce Webu